Kao rezultat potrebe da se razvojni programi veoma konkretno realizuju formira se polovinom 2008. godine EKOVISAN INSTITUT.

Ekovisan institut je formiran sa zadatkom da u okviru proizvodnog programa poslovnog sistema Visan stvara inovacije, radi na novim tehničkim rešenjima i da osvaja tržište u smislu plasmana novih tehnologija i inovativnih rešenja.

Ekovisan institut se oprema kadrovski i organizaciono da razvija patentna rešenja stvorenih i van poslovnog sistema Visan, pri čemu će taj razvoj obavljati sa pronalazačkim timovima koji svoj patent stave na raspolaganje, po posebnim ugovornim obavezama. U toku 2008. god. Ekovisan institut je radio na obezbeđenju istraživačke infrastrukture i stvaranja kvalitetnih istraživačkih timova, radi razvoja sopstvenih inovacija, ali i razvoj i razradu onih patentnih rešenja, koja budu kompatibilna sa poslovnom politikom instituta.

Kao rezultat potrebe da se razvojni programi veoma konkretno realizuju formira se polovinom 2008. godine EKOVISAN INSTITUT. Ekovisan institut je formiran sa zadatkom da u okviru proizvodnog programa poslovnog sistema Visan stvara inovacije, radi na novim tehničkim rešenjima i da osvaja tržište u smislu plasmana novih tehnologija i inovativnih rešenja. Ekovisan institut se oprema kadrovski i organizaciono da razvija patentna rešenja stvorenih i van poslovnog sistema Visan, pri čemu će taj razvoj obavljati sa pronalazačkim timovima koji svoj patent stave na raspolaganje, po posebnim ugovornim obavezama. U toku 2008. god. Ekovisan institut je radio na obezbeđenju istraživačke infrastrukture i stvaranja kvalitetnih istraživačkih timova, radi razvoja sopstvenih inovacija, ali i razvoj i razradu onih patentnih rešenja, koja budu kompatibilna sa poslovnom politikom instituta.

 

EKOVISAN INSTITUT je 10. februara 2009. godine upisan u Registar inovacione delatnosti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije. Ovim upisom institut je dobio status razvojno proizvodnog centra, u kome se obavljaju primenjena i razvojna istraživanja, stvaraju inovacije i vrši plasiranje novih znanja i tehnologija. Upisom u registar inovacione delatnosti Ekovisan institut je stekao pravo da učestvuje u realizaciji inovacionih projekata, koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom. U prethodne dve godine institut je uspešno realizovao inovacioni projekat, koji je delom finansiran i od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije.

 

Ekovisan institut već četiri godine izdaje časopis za ekološku teoriju i praksu Ecology Visan Science (EVS), koji je izazvao veliki stručni interes i nalazi se u svim većim stručnim bilbiotekama u Srbiji.